NOAH genomför pilotförsök med CO2-fångst i flygaska

Det har over mange år vært et veldig stort fokus på CO2-utslipp i Norge og som et resultat av dette har NOAH jobbet med å utvikle metoder for å benytte CO2 til å behandle alkalisk avfall. I 2012 gjennomførte NOAH labskalaforsøk med flyveaske fra forbrenningsindustrien med meget gode resultater. Resultatene viste at flyveaske kan fange i området 60-90 kg CO2 pr. tonn flyveaske, og gjennom prosessen så reduseres pH i flyveaske slik at utlaking av tungmetaller er veldig lav.

I 2015 mottok NOAH støtte fra Gassnovas CLIMITprogram for gjennomføring av demonstrasjonstester med å benytte CO2-rik røykgass fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Norge. CLIMITprogrammet har som mandat å støtte lovende prosjekter som kan bidra til å redusere Norges utslipp av CO2. Det ble designet og etablert et komplett prosessanlegg med en kapasitet på ca. 10 000 tonn flyveaske pr år. Testperioden ble avsluttet i september 2016, og prosessen er det første vellykkede prosjektet i CLIMITs historie hvor CO2 både kan fanges og permanent lagres. NOAH jobber nå med et oppskalert testanlegg med kapasitet på 50 000 tonn flyveaske pr år. NOAH har igjen fått støtte fra Gassnovas CLIMITprogram, og planlegger å gjennomføre pilottester i løpet 2018 i Brevik. Det er også påbegynt patentering av prosessen for fangst av CO2 i flyveaske.

For et fremtidig nytt prosessanlegg med kapasitet på ca. 500 000 tonn pr. år flyveaske i Brevik, kan ca. 40 000 tonn CO2 fanges årlig. Det tilsvarer utslipp fra ca. 30 000 personbiler hvert år.

 

Figur. Testreaktor for CO2-fangst i flyveaske.