Hållbarhet

 

Hållbarhet är en naturlig del i hela FVUab:s verksamhet och är en viktig aspekt hos de 

produkter och tjänster som vi söker upp för utvärdering och test. Hållbarhet för oss berör alla aspekter, såväl miljö- och CSR-relaterade frågor som tekniska och ekonomiska aspekter. Aktuella projekt måste leda till ökad effektivitet och mer hållbara system för att vi ska klara de utmaningar som branschen står inför. För FVUab är systemperspektivet en nyckel då en enskild stark produkt inte behöver betyda att systemet gynnas i sin helhet då hänsyn tas till den totala systemeffekten. 

 

Innan ett projekt påbörjas skapar FVUab en överblick av hållbarhetsarbetet hos det företag som vi ska samarbeta med. Detta sker genom att aktuellt företag får svara på en enkät där de får beskriva sitt eget hållbarhetsarbete. De får också signera ett hållbarhetspaket bestående av policy och uppförandekod. Dessa dokument harmoniserar med Sinfras hållbarhetskoncept för att på så sätt förbereda för en eventuell kommersialisering via Sinfras avtal. Företagen ges en chans att börja arbeta med dessa frågor om detta inte gjorts tidigare.

 

FVUab lever som vi lär. I alla val vi gör i vår dagliga verksamhet finns hållbarheten med som en naturlig del av arbetet. Även alla leverantörer vi anlitar för den interna verksamheten utvärderas efter hållbarhetskriterier. 

 

Vi är övertygade om att den största nyttan som vi som företag kan bidra med är att arbeta med rätt företag, produkter och tjänster som delar den syn vi har på hållbarhet och mänskliga rättigheter. 

 

Klicka här för att läsa uppförandekoden.

Certifikat ISO14001